ບົດບາດຍິງຊາຍ

 

 

                                                                                      ຊາຍ 

                                                       ແມ່ຍິງ